จำนวนผลงานวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา ปี 2019 – 2020

book คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือ / ตำรา

inter คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาติ

nation คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

อ.ทพญ.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ

อ.ทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ. สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย

อ.ทญ.ธนัชพร จินดานิล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทญ.ธนัชพร จินดานิล

นภัส ลัภนะก่อเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.นภัส ลัภนะก่อเกียรติ