Home/ภาควิชา/ภาควิชารังสีวิทยา

ติดต่อภาควิชารังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

คลินิกรังสีวิทยา

ชั้น 1 อาคารสมเด็จย่า 93
โทรศัพท์ 0 2218 8716

และชั้น 11 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0 2218 8714