Home/ภาควิชา/ภาควิชารังสีวิทยา

ตำแหน่งในองค์กรระดับชาติ

radio inter1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ของทันตแพทย์ทันตแพทยสภา

radio inter2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการฝึกอบรม สาขานิติทันตวิทยา
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา