หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์กุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.สรรพัชญ เบญจวงศ์กุลชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ธนัชพร จินดานิล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ธนัชพร จินดานิล

อาจารย์ประจำภาควิชา

นภัส ลัภนะก่อเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.นภัส ลัภนะก่อเกียรติ

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

พรพรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพรพรรณ ผิวแก้ว

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริงานทั่วไป)

วไลกร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววไลกร จิตติวรรณ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธเดช เงื้อมผา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ไมตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายไมตรี จิตตินันทน์

เจ้าหน้าที่บริการงารแพทย์
(รังสีเทคนิค)

สุภลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภลักษณ์ ดีด้วย

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

สินี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสินี เทือนประโคน

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

เอกลัษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเอกลัษณ์ ใบยา

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

จิรัชยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจิรัชยา สิงห์ไชย

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ธนพร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวธนพร ยอดศรี

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)