Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ติดต่อ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330