หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program

shutterstock 439140979 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

3 ปี

เรียนเต็มเวลา

ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

จำนวนหน่วยกิต

82 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดี และต่อยอดความรู้ขั้นสูง
 • คิดเป็น และทำได้
 • เทคโนโลยีล้ำสมัย

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามได้จากประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ และประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความเป็นมาของหลักสูตร

ขอบเขตของงานและปริมาณความต้องการการดูแลรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลนั้นมีหลายระดับต่างๆ กัน ตั้งแต่งานที่ไม่ซับซ้อนไปจนถึงงานที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบัน มีประชาชนที่ต้องการทำรากฟันเทียมเป็นจำนวนมาก ซึ่งทันตแพทย์ที่สนใจด้านนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพื่อให้ผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ ทันตแพทย์ที่ผ่าตัดทำรากฟันเทียมควรมีพื้นฐานด้านศัลยกรรมช่องปากที่ดี และสามารถต่อยอดเพื่อให้การรักษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียมขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับทันตแพทย์ผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียมที่สูงขึ้นในระดับกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดทำรากฟันเทียมและการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อน เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่สามารถทำศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียมได้ อันเป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบันนี้

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

national cancer institute 701 FJcjLAQ unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ดีและต่อยอดความรู้ขั้นสูง

เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาต่อยอดต่างๆ ให้ได้ผลดีและยั่งยืน ต้องเริ่มจากการมีพื้นฐานที่ดีก่อนการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้ ส่งผลให้นิสิตสามารถศึกษาความรู้ขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงความรู้เบื้องต้นกับความรู้ขั้นสูงขึ้น เกิดความสนุกสนานในการเรียนและสามารถศึกต่อต่อได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา แม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้ว

2

คิดเป็นและทำได้

นิสิตจะได้รับการฝึกให้มีการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ในมิติต่างๆ ผ่านการสัมมนา วารสารสโมสร และเคสผู้ป่วยจริง หลักสูตรเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยจริงๆ อย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้ฝึกผ่าตัดเพิ่มเติมในอาจารย์ใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

3

เทคโนโลยีล้ำสมัย

การเรียนการสอนจะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้เปิดโลกกว้างของการศึกษา สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีประกอบการวางแผนการรักษา รวมถึงให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม คิดค้นวิธีการที่จะพัฒนาการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดีที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้เช่น Guided surgery, Navigation, Virtual surgical planning เป็นต้น

ความร่วมมือ

 • ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 • กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน
 • งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สารจากผู้อำนวยการหลักสูตร

สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งขึ้นพร้อมกับกำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การบริการ รวมทั้งงานวิจัย มาอย่างยาวนาน ตลอดเวลากว่า 80 ปี ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้การช่วยเหลือให้งานด้านต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ภาควิชาประกอบด้วย คณาจารย์ 18 คน บุคลากรทั้งพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ธุรการ รวม 8 คน ให้บริการการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (พีจี) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.สูง) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (เรสซิเดนท์) โดยแต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันในด้านการให้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการศึกษาต่างกันตั้งแต่ 1-4 ปี จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกของงานวิจัย โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคลินิกศัลยศาสตร์ ห้องวิจัยทางคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หออภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสไปหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในเคสต่างๆที่ไม่สามารถพบในคณะฯ เพิ่มขึ้น
อนึ่งภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะผลิตบุคลากรทางทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสต์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม เพื่อออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในสัดส่วนและความจำเป็นต่อการรักษาโรคที่ประชาชนประสบปัญหา โดยอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ และงานวิจัยที่ได้ศึกษาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชา

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม
 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งสอนเกี่ยวกับสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Oral and Maxillofacial Surgery 01 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral and Maxillofacial Surgery 02 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral and Maxillofacial Surgery 03 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

แผนการศึกษา

 • 3 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 6 ภาคการศึกษา

Curriculum

หลักสูตรระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ประกอบด้วย

รายวิชาบังคับ
39 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
7 หน่วยกิต
รายวิชาปฏิบัติการคลินิก
36 หน่วยกิต
รวมทั้งหมด
82 หน่วยกิต

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม

*** ในเดือนกรกฎาคม ก่อนการเปิดการเปิดการศึกษาตามตารางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จะมีการเรียนปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการดูแลรักษาผู้ป่วย และนิสิตสามารถฝึกปฏิบัติงานในคลินิกได้ตลอดทั้งปีการศึกษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

การสมัครเข้าศึกษา

Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Oral Surgery and Dental Implant

International Program

 • Period of Admission: February 1, 2024 – April 17, 2024

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  https://drive.google.com/file/d/1OHkkkw5WPFQju9hZ5U6Hq26g7uJXbgRK/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQKbtHOIPL5sXagIPLYY_E3CwWCaz7n9Y_zgQ4bE5mOaWu2g/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Mrs. Piyachad Plianchobtham
Department of Oral & Maxillofacial Surgery,
Dental 1 Building, Room 102

 • Tel. (+66) 0 2218 8581

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ www.dent.chula.ac.th/grad  (หัวข้อ Admission and Registration News)
 2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”
  สาขาสยามสแควร์
  เลขที่บัญชี 026-2-70085-2
  โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท
 3. ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสหลักสูตร) ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10  อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  
34 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไม่เกิน 1 วัน หลังวันสุดท้ายของการรับสมัครทางไปรษณีย์)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผลการคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี หรือสำเนา พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. หนังสือรับรองการทำงาน อย่างน้อย 1 ฉบับ
 6. มีคะแนน GPAX ไม่น้อยกว่า 2.7
 7. หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภารับรอง
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศนั้นๆ ของผู้เข้าศึกษา และเคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป โดยให้ใช้ผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก (ทั้งนี้หากได้ผลคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป อาจพิจารณารับเข้าศึกษาแต่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตตาม “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557” ก่อนสำเร็จการศึกษา
 4. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/แขนงวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ช่วงเวลาในการรับสมัครจะขึ้นอยู่กับประกาศของบัณฑิตมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบแรกมักจะจัดให้มีการสมัครในช่วงของเดือนธันวาคมของทุกปี

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8581
 • โทรสาร 0 2218-8581
 • Facebook

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.