ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Oral Medicine

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 5 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330