หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.สุธาดา ลอตินันทน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุธาดา ลอตินันทน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สุภาพร สุทธมนัสวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

pornpit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

supattra คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุพัทรา เชิดฉาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป