Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

เกี่ยวกับภาควิชา
ทันตกรรมจัดฟัน

shutterstock 1891123681 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 ณ ชั้น 4 ตึกทันตรักษ์วิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ถวิล ตัณฑิกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟันเป็นท่านแรกในปี พ.ศ. 2493 โดยภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัรฑิต (ท.บ.) ประกอบด้วยการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน เพื่อแก้ไขในการสบฟันผิดปกติด้วยเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้

ในปี พ.ศ. 2500 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทันตแพทย์ วัฒนะ มธุราสัย ได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันในระดับบัณฑิตศึกษา นับเป็นหลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตรแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดการเรียนการสอนทางทันตกรรมจัดฟันชั้นสูง มุ่งเน้นการแก้ไขการสบฟันผิดปกติด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นและเครื่องมือฟังก์ชันแนล ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินการวิจัยทางทันตกรรมจัดฟันภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ภาควิชาฯ จนถึงปัจจุบันภาควิชาฯ ได้ผลิตทันตแพทย์จัดฟันเพื่อปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนจำนวนมากกว่าหกสิบคน อนึ่ง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการทันตแพทย์จัดฟันซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ทั่วไป ภาควิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางทันตกรรมจัดฟันเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสมสำหรับทันตแพทย์ซึ่งสนใจจะเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยปราศจากการปฏิบัติงานวิจัย