หัวหน้าภาควิชา

พินทุอร จันทรวราทิตย์ 1200x1200 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.นันทรัตน์ อภิวันทนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

ปิยกมล ศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยกมล ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Benyapa white คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเบญญาภา ธนโชตราชกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

วัลย์วดี ปานนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวัลย์วดี ปานนอก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

พัชรินทร์ วังคะฮาด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพัชรินทร์ วังคะฮาด

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

พิฌาภรณ์ กลับมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิฌาภรณ์ กลับมา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

กอบัว ผลเกิด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกอบัว ผลเกิด

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

วีริยา ราชอาษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววีริยา ราชอาษา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ฉลา ถานา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางฉลา ถานา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

จุฑามาศ คำเขื่อน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑามาศ คำเขื่อน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ชริยุดา กันยะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชริยุดา กันยะ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ดวงพร เกษมศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดวงพร เกษมศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

บรรทม ศรีวิชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบรรทม ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

รัตนา หงส์สิงห์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรัตนา หงส์สิงห์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ลักษณาวดี ไชยโรจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวลักษณาวดี ไชยโรจน์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ธีรภัทร์ ทองคำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธีรภัทร์ ทองคำ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา