Home/ภาควิชา/ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

งานบริการของภาควิชา

บริการจัดฟันให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้การรักษาโดยทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชียวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน และบริการจัดฟันโดยอาจารย์ผู้เชียวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน

ประเภทการจัดฟัน

  1. เครื่องมือถอดได้เพื่อแก้การสบฟันผิดปกติบางตำแหน่งในเด็ก (แถวบนซ่าย)
  2. เครื่องมือติดแน่นธรรมดาแบบโลหะ หรือแบบใส (แถวบนขวา)
  3. เครื่องมือติดแน่นแบบยึดด้วยตัวเองแบบโลหะ
  4. หรือ แบบใส (แถวกลาง)
  5. เครื่องมือถอดได้แบบใส (แถวล่าง)
orthodontics services types คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าบริการ

price คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* คณะฯ ขอเก็บค่าบริการทางการแพทย์ครั้งละ 100 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19

วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ