หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันจัดการเรียนการสอนของปริญญาบัณฑิตในชั้นปีที่ 4-6 ทั้งการเรียนการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติการและคลินิก เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ และขากรรไกร ลักษณะการสบฟันที่ปกติและผิดปกติ สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติในเบื้องต้น ตลอดจนส่งต่อให้ทันตแพทย์จัดฟันทำการรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

หลักสูตรระดับหลังปริญญาทางทันตกรรมจัดฟัน


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 5 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


IMG 0825 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย