Home/ภาควิชา/ภาควิชาเภสัชวิทยา

เกี่ยวกับภาควิชา
เภสัชวิทยา

shutterstock 1380509618 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

ตามหลักฐานประวัติคณะทันตแพทย์ ภาควิชาเภสัชวิทยาได้เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยแต่เดิมใช้ชื่อว่า แผนกเภสัชวิทยา มะเตเรียเมดิกะและวิชาการรักษา ดังปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) โดยเริ่มแรกมีอาจารย์เพียง 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์ พันเอกหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ และศาสตราจารย์ พันโทสี สิริสิงห์ นอกจากการเรียนการสอนแล้วแผนกเภสัชวิทยาในขณะนั้นยังให้การบริการรักษาพยาบาลแก่นิสิต ข้าราชการ และอาจารย์ในคณะฯ อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2512 แผนกวิชาเภสัชวิทยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาเภสัชวิทยา” และในปี พ.ศ. 2531 ได้เข้าร่วมโครงการระดับปริญญามหาบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วมดำเนินการตามโครงการเรื่อยมาจนปัจจุบัน