หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ภกญ.วิธัณยา มธุราสัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ภญ.วิธัณยา มธุราสัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.เบญจา อิศรางกรู ณ อยุธยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.เบญจา อิศรางกรู ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

ฐารดา โพธิ์วรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภญ. ฐารดา โพธิ์วรรณ

เภสัชกร P7

พิทยานัน ควรสถิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิทยานัน ควรสถิตย์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7

ดาววิภา จันทร์ศิรินุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดาววิภา จันทร์ศิรินุสรณ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7

วรรณภา หวังรักษ์ดีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวรรณภา หวังรักษ์ดีสกุล

เจ้าหน้าที่ (สำนักงาน)
บริหารงานทั่วไป P7

คมกฤษ กันหานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคมกฤษ กันหานนท์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8

มลทิรา หงษ์แสง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางมลทิรา หงษ์แสง

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

มทิรา สุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมทิรา สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9