ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature)

  • สมุนไพรไทย : ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์ Thai Herbs  : The Potential Application in Adjunctive Periodontal Therapy วิธัณยา มธุราสัย , วรัญญู พูลเจริญ , สิรีรัตน์ สูอำพัน Journal of  Dental Association of  Thailand  Volume 68  Number 1 January – March 2018  page 1-12

งานวิจัย

  • การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากคลอเฮกซิดีนสูตรใหม่ (The development of new chlorhexidine mouthwash formulation) วิธัณยา มธุราสัย, พนิดา ธัญญศรีสังข์, สิรีรัตน์ สูอำพัน,  เบญจา อิศรางกรู ณ อยุธยา