Home/ภาควิชา/ภาควิชาเภสัชวิทยา

งานบริการของภาควิชา

ภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการคลังยา 2 คลัง

ได้แก่

1

คลังยาสำเร็จรูป ทำหน้าที่จัดหายาสำเร็จรูป ยาเร่งด่วน ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพื่องานบริการทั้งหน่วยงานภายในคณะฯ โรงพยาบาลและภาควิชาต่าง โดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดหาและงบประมาณการเงินนอกจากนี้ยังให้บริการด้านให้คำแนะนำทางวิชาการที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาอีกด้วย

2

คลังเคมีภัณฑ์และยาปรุง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา เคมีภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุวทยาศาสตร์ ผลิตยาเร่งด่วน ยาปรุงและผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมตามสูตรตำรับของคณะฯและสูตรตำรับที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการนำเข้าวัสดุที่มีราคาแพง วัสดุขาดแคลนและจัดหารเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม เพื่อพัฒนางานประจำให้ได้มาตรฐาน มีเพียงพอ ไม่ขาดแคลนและสามารถทำให้การบริหารงานของคณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์เกิดความคล่องตัว ดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพในการให้บริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยของหน่วยงาน/โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ และบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังสามารถผลิตยาปรุงและผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม จัดหารายได้กลับสู่องค์กร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเงินการคลังและการบริหารจัดการ ตามนโยบายบริการวิชาการสู่สังคม โดยบริการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมแก่วิชาชีพทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภายในประเทศ

Screen Shot 2564 08 12 at 23.07.36 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย