หลักสูตร

  • หลักสูตรปริญญาบัณฑิต : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรมหาบัณฑิต : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก
  • หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต : วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก
  • นอกจากนนี้ภาควิชาเภสัชวิทยายังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สหสาขาเภสัชวิทยา

COURSE SYLLABUS 

  • 3204-201 Principle  Pharmacology
  • 3200-403 Drug used in systemic and oral diseases I
  • 3200-404 Drug use in systemic and oral diseases II
  • 3204-602 Pharmacology in Clinical Practice
  • 3204-701 Pharmacology