Home/ภาควิชา/ภาควิชาเภสัชวิทยา

ติดต่อ
ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330