หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมประดิษฐ์

Prosthodontics

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 5 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


Program overview

Our program in Prosthodontics at Chulalongkorn University is one of the best programs in the country. This program prepares all post graduate students to become excellence in the field of prosthodontics research and patients’ cares. Students will be familiarized with prosthodontics principles and advanced digital dentistry. Our program integrated biological knowledge to the prosthodontics mechanic to create biomimicry treatment concept.

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.

Faculty

Oramin Komin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Oramin Komin

(Head of Department of Prosthodontics)

Morakot Piamjai คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof. Morakot Piamjai

Mansuang Arksornnukit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof. Mansuang Arksornnukit

Prarom Salimee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Prarom Salimee

Pravej Serichetaphongse คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Pravej Serichetaphongse

Niyom Thamrongananskul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Niyom Thamrongananskul

Viritpon Srimaneepon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Viritpon Srimaneepon

Pranpreeya Chaiteerapaokul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Pranpreeya Chaiteerapaokul

Jaijam Suwanwela คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Jaijam Suwanwela

Wacharasak Tumrasvin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Wacharasak Tumrasvin

Kamolporn Wattanasirmkit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kamolporn Wattanasirmkit

Pimrumpai Rochanakit Sindhavajiva คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pimrumpai Rochanakit Sindhavajiva

Wareeratn Chengprapakorn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wareeratn Chengprapakorn

Krid Kamonkhantikul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Krid Kamonkhantikul

Atikom Surintanasarn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asst. Prof. Atikom Surintanasarn

Nareudee Limpuangthip คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nareudee Limpuangthip

Which program

is right for you?

Contact

DEPARTMENT OF PROSTHODONTICS

FACULTY OF DENTISTRY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

4th floor No.5 Building
34 Henri-Dunant Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok, 10330
Thailand

  • Tel. +66 2218 8532
  • Email orapin.geriatric@gmail.com