หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ. ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์

ลาศึกษาต่อ

อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรินทร ชิดดี

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร พยับทอง

หัวหน้าคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมยุเรศ ประสมทอง

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนพรัตน์ มานะธรรม

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายขัตติยะ งามลี

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกรรณิการ์ ทายะ

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุธิดา ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑามาศ ราชบรรเทา

พนักงานทั่วไป

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทองปอนด์ มาเผือก

พนักงานทั่วไป

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณฐิมา สาระศิริ

หัวหน้าคลินิกบัณฑิตศึกษาเวชศาสตร์ช่องปาก

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรสา สุระเสียง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรุ่งนภา ศรีษบง

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์