ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Department of Orthodontics

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330