หัวหน้าภาควิชา

ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

อาจารย์ประจำภาควิชา

D6EAD825 1076 4697 9527 F7AFEB6FDDFF คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์

ลาศึกษาต่อ


เจ้าหน้าที่

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรินทร ชิดดี

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางศิริพร พยับทอง

หัวหน้าคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมยุเรศ ประสมทอง

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนพรัตน์ มานะธรรม

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายขัตติยะ งามลี

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกรรณิการ์ ทายะ

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุธิดา ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑามาศ ราชบรรเทา

พนักงานทั่วไป

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทองปอนด์ มาเผือก

พนักงานทั่วไป

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรสา สุระเสียง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรุ่งนภา ศรีษบง

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์