หัวหน้าภาควิชา

ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

กนกพร พะลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.กนกพร พะลัง

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.นพ.ธิติพงษ์ พฤกษศรีสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ภาสวัชร์ วิริยกิจจา

อาจารย์ประจำภาควิชา

D6EAD825 1076 4697 9527 F7AFEB6FDDFF คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

นายวรินทร ชิดดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรินทร ชิดดี

เจ้าหน้าที่ภาควิชา

นางสาวมยุเรศ ประสมทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมยุเรศ ประสมทอง

หัวหน้าคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค

นางสาวนพรัตน์ มานะธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนพรัตน์ มานะธรรม

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นายขัตติยะ งามลี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายขัตติยะ งามลี

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางสาวกรรณิการ์ ทายะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกรรณิการ์ ทายะ

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางสาวสุธิดา ศรีแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุธิดา ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางสาวจุฑามาศ ราชบรรเทา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจุฑามาศ ราชบรรเทา

พนักงานทั่วไป

นางสาวอรสา สุระเสียง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรสา สุระเสียง

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5

นางสาวรุ่งนภา ศรีษบง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรุ่งนภา ศรีษบง

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางกีรติยา เที่ยงหนู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกีรติยา เที่ยงหนู

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางกีรติยา เที่ยงหนู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณิชากรณ์ ทูลทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์

นางสาวจรัญญา ชาติศิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจรัญญา ชาติศิริ

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์