หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

รักษาการหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว


คณาจารย์ประจำภาควิชา

Phanomporn Vanichanon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ชญานิษฐ์ ฉวีวรรณากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.อุทัย อุมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.อุทัย อุมา

อาจารย์ประจำภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.ณภัทร นะลำเลียง

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

Arunee Thongneme คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอรุณี ทองเนียม

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา