หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ภกญ.วิธัณยา มธุราสัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ภกญ.วิธัณยา มธุราสัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.เบญจา อิศรางกรู ณ อยุธยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.เบญจา อิศรางกรู ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

sareya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสรินทร์ยา สุพรรณพงษ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
(วิทยาศาสตร์) P7

ploypailin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพลอยไพลิน โชดสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยศาสตร์
(วิทยาศาสตร์) P7

wannapa คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวรรณภา หวังรักษ์ดีสกุล

เจ้าหน้าที่ (สำนักงาน)
บริหารงานทั่วไป P7

komg คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคมกฤษ กันหานนท์

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8

mon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางมลทิรา หงษ์แสง

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9

mtira คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมทิรา สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9