หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.บุษยรัตน์ สันติวงศ์

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ทิพวรรณ ธราภิวัฒนานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.รติชนก นันทนีย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริมา ศรีตั้งศิริกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

20091125092915 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวจรรยารักษ์ โกศลกิจจา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116104618 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรังสิมา กองเงิน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091124104804 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรุ่งเรือง มีโบ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116130154 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุมาลี ไม้พานิช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116125020 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวดาวเรือง ทองมาก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20110128152505 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางเกษร จันทิมากร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20110128151625 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางจินตนา ทูคำมี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116131037 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวทักษพร บุตรชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20110128152229 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุดารา จั่นบุบผา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20140930152032 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116114121 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางประครองฤทธิ์ แก้วจันดี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116123509 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางบุญสวย เพิ่มทอง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

cropped avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุกัญญา พวงศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116123746 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศิริพร สิงห์เดช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091116124254 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอรทัย ชะรอยรัมย์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

IMG 20141217 103705 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชิดกมล สมศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

avatar graphic คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสุภาภรณ์ บุญยืน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

IMG 20141217 103812 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอภิญญา ปิยะดา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

IMG 20141217 103838 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพรศิริ จันทร์ฝาง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20110128152349 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธราธิป สมวงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

20091125100728 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอุษา ทองคำ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

bukory คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุคอรี่ เขตรนคร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

chalida คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชลิดา โพธิ์พันธะราช

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา