หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทญ.เจนตา ชะวะนะเวช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.เจนตา ชะวะนะเวช

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

Piyakamol คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยกมล ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Benyapa คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเบญญาภา ธนโชตราชกิจ

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Wanwadee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวัลย์วดี ปานนอก

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Patcharin คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพัชรินทร์ วังคะฮาด

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Pichaporn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวพิฌาภรณ์ กลับมา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Korbua คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกอบัว ผลเกิด

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

weeraya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววีริยา ราชอาษา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา