หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตสาธารณสุข

Dental Public Health

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ


2.

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 / 4 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ


Program overview

There is a scarcity of specialists in the field of dental public health resulting in the difficulty to mitigate the dental health problems and to promote oral health in population.  Therefore, we offer 2 programs for post graduate study in dental public health. 1) The Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Program in Dental Public Health for the applicants who hold the bachelor’s degrees in dentistry (D.D.S.), have dental license and have worked in the field of dentistry for at least 1 year. and 2) Ph.D. Program in Dental Public Health for the applicants who hold the bachelor’s degrees in all fields of dentistry or degrees in biological sciences; and master’s degree holders of all fields of dentistry or M.Sc. degree in biological sciences. 

Subscribe

TO THE PROGRAM’S NEWSLETTER

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.

Faculty

pakaporn2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof.
Pagaporn Pisarnturakit, DrPH

(Program Director)

download คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof.
Patita Bhuridej, Ph.D

palinee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assist. Prof.
Palinee Detsomboonrat, Ph.D.

issarapong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Issarapong Kaewkamnerdpong, Ph.D

nipaporn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Nipaporn Urwannachotima, Ph.D.

Which program

is right for you?

Contact program

GRADUATE STUDIES OFFICE

FACULTY OF DENTISTRY

CHULALONGKORN UNIVERSITY

34 Henri-Dunant Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok, 10330
Thailand

 • Tel. +66 2218 9016, +66 2218 9021
 • Fax +66 2218 9021
 • Email graddentcu@gmail.com
 • Facebook

or

 • Dr. Nipaporn Urwannachotima
  Department of Community Dentistry
  Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Tel. +66 2218 8543 – 5
 • Email: nipaporn.u@chula.ac.th