หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร

หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา


คณาจารย์ประจำภาควิชา

rangsini คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.รังสินี มหานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.สุพจน์ ตามสายลม

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty จันทรกร แจ่มไพบูลย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty ศานุตม์ มังกรกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty สุปรีดา ศรีธันยรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สุปรีดา ศรีธัญรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty ศิริกาญจน์ อรัณยนาค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ศิริกาญจน์ อรัณยะนาค

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty กนกนัดดา ตะเวทีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

faculty พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.พิมพ์ชนก สุทธิบุณยพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.นิศาชล สิริไพบูลย์พงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.นิศาชล สิริไพบูลย์พงศ์

ลาศึกษาต่อ

อ.ทพญ.พรรณ พงษ์เสฐียร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พรรณ พงษ์เสฐียร

ลาศึกษาต่อ

อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

prapus คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวประภัส วารินทร์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
หัวหน้างานธุรการและฝ่ายสนับสนุน

NISARA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนิศรา กิจสุกราย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ)

AMNUAYPORN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอำนวยพร พงษ์นาค

เจ้าหน้าที่ช่วยงานวิจัย