คณาจารย์ประจำหลักสูตร

hl คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ทญ. ดร.มรกต เปี่ยมใจ (Prof.Morakot Piemjai, D.D.S., M.D.Sc., Ph.D)* 
  • รศ. ทพ. ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล (Assoc. Prof.Niyom Thamrongananskul, D.D.S., M.Sc., Ph.D.)* 
  • ศ. ทพ. ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ (Prof.Mansuang Arksornnukit, D.D.S., M.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทญ. ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี (Assist. Prof.Prarom Salimee, D.D.S., Ph.D.)* 
  • ผศ. ทพ. ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน (Assist. Prof.Wacharasak Tumrasvin, D.D.S., Ph.D.)* 

ค้นหาคณาจารย์

ตัวกรองข้อมูล

ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
อ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
อ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.กิตติพงษ์ ดนุไทย

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.เอกรัฐ ภัทรธราธิป

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา
รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตพยาธิวิทยา