หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.อรพินท์ โคมิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.อรพินท์ โคมิน

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพญ.ดร.มรกต เปี่ยมใจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปรารมภ์ ซาลิมี

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.วัชรศักดิ์ ตุมราศวิน

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ใจแจ่ม สุวรรณเวลา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.พิมพ์รำไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.กมลพร วัฒนเสริมกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.วรีย์รัตน์ เจิ่งประภากร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

DSC 0064 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวเนตรนภา คงคากูล

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

DSC 0067 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนุช สมบุญโต

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

DSC 0063 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุวรรณา แสงผาลา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

konnisa คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกรณิศา ชมพูศรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

sopon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายโสภณ เพ็งยี่สน

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

DSC 0068 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุริยะ เกินค้างพลู

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

DSC 0070 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนโชติ ศรีโชติโยทัย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา