หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ศัลยศาสตร์

Oral Surgery

ประกอบด้วย 4 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 1 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


4.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(ในชั้นปีที่ 1 ต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต)

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 4 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


สารจากหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งขึ้นพร้อมกับกำเนิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2483 โดยมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การบริการ รวมทั้งงานวิจัย มาอย่างยาวนาน ตลอดเวลากว่า 80 ปี ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้การช่วยเหลือให้งานด้านต่างๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ภาควิชาประกอบด้วย คณาจารย์ 18 คน บุคลากรทั้งพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ธุรการ รวม 8 คน ให้บริการการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (พีจี) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.สูง) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (เรสซิเดนท์) โดยแต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นร่วมกันในด้านการให้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการศึกษาต่างกันตั้งแต่ 1-4 ปี จำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกของงานวิจัย โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ทั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคลินิกศัลยศาสตร์ ห้องวิจัยทางคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ห้องตรวจศัลยกรรม ห้องผ่าตัด หออภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้นิสิตยังได้มีโอกาสไปหมุนเวียนฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในเคสต่างๆที่ไม่สามารถพบในคณะฯ เพิ่มขึ้น
อนึ่งภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะผลิตบุคลากรทางทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยศาสต์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม เพื่อออกไปให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในสัดส่วนและความจำเป็นต่อการรักษาโรคที่ประชาชนประสบปัญหา โดยอาศัยทั้งความรู้ ทักษะ และงานวิจัยที่ได้ศึกษาจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

สนใจรับข่าวสารหลักสูตร
ทางอีเมล

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.

คณาจารย์ประจำ

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทพญ.เกศกัญญา สัพพะเลข

กิติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

ภัคสินี กมลรัตนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ทพญ.ภัคสินี กมลรัตนกุล

บุศนา คะบุศย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ทพญ.บุศนา คะบุศย์

สรรพสิทธิ์ ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา

สุณิสา โรจนวิภาต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต

วิชุดา คงสง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.วิชุดา คงสง

วรภัทร ตราชู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.ทพ.วรภัทร ตราชู

ธันชุดา สำเภาเงิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน

PROFILE
ศนิชา ยาคล้าย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร. ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย

ณภัทร ดํารงสิริรัช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ณภัทร ดํารงสิริรัช

สิริดา อรุณเจริญสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข

สิริมนัส เจียรานุชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ทพญ.สิริมนัส เจียรานุชาติ

เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ทพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษ์สดใส

หลักสูตรที่คุณสนใจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารทันตกรรม 1
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8581
  • โทรสาร 0 2218 8581
  • Facebook