หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

วิทยาเอ็นโดดอนต์

Endodontics

ประกอบด้วย 3 หลักสูตร


1.

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 2 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


2.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


3.

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร

คณาจารย์ประจำ

ผศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร

Som คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทญ.สิริณญา กุลวิทิต

หลักสูตรที่คุณสนใจ

สนใจรับข่าวสารหลักสูตร
ทางอีเมล

การบอกรับข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรทางอีเมลเป็นไปตามประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8795
  • Facebook