หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ศึกษา
บรรยาย 2 หน่วยกิต
ปฎิบัติงานคลินิก 2 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บรรยาย 4 หน่วยกิต
ปฏิบัติงานคลินิก 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต