หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ทันตกรรมหัตถการ

Operative Dentistry

ประกอบด้วย 2 หลักสูตร


1.

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

หลักสูตรนานาชาติ

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย / อังกฤษ


2.

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

ระยะเวลา

ระยะเวลา : 3 ปี

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาที่ใช้ : ไทย


สนใจรับข่าวสารหลักสูตร
ทางอีเมล

การลงทะเบียนรับอีเมลข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร หลักสูตร และบริการของเรา เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณาจารย์

Siri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

chaiwat 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุษย์

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

boonda คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.บุญฑริก นิยติวัฒน์ชาญชัย

S 15016042 copy 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

อ.ภาสิรี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ภาสิรี ทองไทย

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8795
  • Email operativedent_cu@hotmail.com